Ders İçerikleri

İMT 101 / ÇEVİRİYE GİRİŞ (İNG-TR)*

Sınıf / Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 4/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle yazılı çeviri uygulamalarına yönelik kuramsal bilgiler verilir. İlerleyen haftalarda ise önce cümle, daha sonra metin bazında çeviri alıştırmaları yaptırılır. Bu alıştırmaların dil yönü İngilizceden Türkçeye olacaktır.


 İMT 103 / İNGİLİZCE METİN VE KOMPOZİSYON I*

Sınıf / Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, temel cümle oluşumu, İngilizce dil yapısı, cümle ve paragraf oluşturma gibi konular ele alınarak, öğrencilerin ileri düzey akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.  Derste cümle ve paragraf yazma düzeyinden başlayarak, öğrencilerin çeşitli konularda ileri düzeyde ve iyi düzenlenmiş kompozisyonlar yazabilmeleri için gerekli olan çalışma ve etkinlikler yapılır.


 İMT 105 / İNGİLİZCE DİNLEME VE SÖZLÜ ANLATIM I*

Sınıf / Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere İngilizce ses bilgisi, sesli/sessiz harfleri tanıma fonetik (sesletim) alfabeyi kavrama ve kullanma kadar sesüstü birimler olan vurgu (kelime ve cümle) ve tonlama gibi ana dinleme becerileri kazandırılır. Öğrencilerin farklı bağlamlardan dinledikleri akademik ve akademik olmayan metinleri/içerikleri uygun stratejileri kullanarak anlamaları, konuşma öbeklerini çözümleyebilmeleri, anadil ve hedef dildeki ses farklılıkları ve problemli sesleri algılayabilme gibi beceri ve yetileri kazanmaları üzerinde durulur.


 İMT 107 / METİN TÜRLERİ VE METİN İNCELEME I*

Sınıf / Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla akademik ve akademik olmayan İngilizce şiir, drama ve düzyazı gibi genel içerik çeşitlerinin yanında özelde gazete, dergi, kurgu, bilimsel makaleler dahil yazılı içerikler okunur ve yazının ana fikrini bulma, cümleler arası anlamsal ipuçlarından çıkarımlar yapabilme gibi üst düzey okuma becerilerini kazanmaları sağlanır.


 İMT 109 / ÇEVİRMENLER İÇİN TÜRKÇE*

Sınıf / Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, mütercim-tercümanlar için gerekli olan ve çeviri yapılan erek ya da kaynak dili özümseme çerçevesinde öğrencilerin Türkçe’ye dair farkındalık kazanmaları ve bu farkındalığı çeviri edimlerine aktif olarak aktarmaları üzerinde durulur. Türkçe dilinin yapısı ile Türkçe’nin yabancı diller ile olan benzerlikleri ve farklılıkları araştırılır; İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri odaklı olarak Türkçe dili incelenir. 


İMT 111 / İKİNCİ YABANCI DİL I*

Sınıf / Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin İngilizce dışında yeni bir yabancı dil öğrenmelerine olanak tanınarak, mesleki yeterliliklerini başka dil gruplarında da kullanabilmeleri sağlanır.


 TDİ 101 / TÜRK DİLİ I***

Sınıf / Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ekleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, imlâ ve noktalama, dilekçe ve öz geçmiş yazımı, Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları üzerinde durulur.


 İMT 102 / YAZILI METİN ÇEVİRİSİ(TR-İNG)*

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 4/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencileri, İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce dil çiftlerinde yazılı çeviri becerilerini geliştirerek, çeviri alanında yetkinliklerini arttırırlar. Cümle ve metin bazında çeviri alıştırmaları yapılır. Bu alıştırmaların dil yönü Türkçeden İngilizceye olacaktır.


 İMT 104 / İNGİLİZCE METİN VE KOMPOZİSYON II*

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler farklı türlerde makale yazımı (deneme, mektup, rapor, broşür vb.) üzerinde çalışırlar; betimleme, tartışma, karşılaştırma gibi yazı tipleri ile müzik, film, psikoloji, arkeoloji gibi farklı konularda metin yazma üzerine çalışmalar yaparlar; yaratıcı yazmaya giriş ve tiyatro, roman, hikâye, şiir gibi farklı yazın türlerinde yazma denemeleri yaparlar. 


 İMT 106 / ÇEVİRİ ÇALIŞMALARINDA KÜLTÜR İNCELEMELERİ*

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin kültürün farklı tanımlarını, dil, kültür ve düşünce bağıntısını, kültür şoku ve kültürlerarasılık gibi kavramlar noktasında farkındalıklarının artması sağlanır. Ayrıca ders, çeviride çıkabilecek problemlerin önüne geçebilmeyi de kapsar.


 İMT 108 / İNGİLİZCE DİNLEME VE SÖZLÜ ANLATIM II*

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler farklı bağlamlardan dinledikleri akademik ve akademik olmayan metinleri/içerikleri uygun stratejileri kullanarak anlama, alt anlamları çıkarımlayabilme, konuşma öbeklerini çözümleyebilme, anadil ve hedef dildeki ses farklılıkları ve problemli sesleri algılayabilme gibi beceri ve yetileri kazanırlar.


 İMT 110 / METİN TÜRLERİ VE METİN İNCEMELERİ II*

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler, akademik ve akademik olmayan İngilizce şiir, drama ve düzyazı gibi genel içerik çeşitlerinin yanında özelde gazete, dergi, kurgu, bilimsel makaleler dahil çok geniş bir yazılı içeriği okur ve incelerler. Ayrıca yazının ana fikrini bulma, cümleler arası anlamsal ipuçlarından çıkarımlar yapabilme gibi üst düzey okuma becerilerini kazanırlar.


  İMT 112 / İKİNCİ YABANCI DİL II*

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin İngilizce dışında yeni bir yabancı dil öğrenmelerine olanak tanınarak, mesleki yeterliliklerini başka dil gruplarında da kullanabilmeleri sağlanır.


 OBDE 102 / BİLİMİN DOĞASI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE***

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin bilimsel süreçlerdeki konumu gibi konular irdelenir ve eleştirel düşünce metotları kapsamında metin analizi yapılır.


 TDİ 102 / TÜRK DİLİ II***

Sınıf / Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları gibi konular irdelenir.


 ATİ 101 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I***

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.


İMT 201 / YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ (İNG-TR)*

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 4/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri, İngilizceden Türkçeye yazılı metinleri hızla algılama ve hedef dile sözlü bir şekilde çeviri yapma becerilerini geliştirerek sözlü çeviri uygulamalarına giriş yaparlar.
Dersin amacı doğrultusunda, öncelikle yazılı metin analizi, sözlü çeviri sürecinin incelikleri ve gereklilikleri hakkında bilgiler verilir. Öğrencilere metin bölme, açımlama, yorumlama teknikleri öğretilir; İngilizceden Türkçeye çeviri alıştırmaları yoluyla sözlü çeviri becerileri geliştirilir.


İMT 203 / ÇEVIRI VE DIL ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE AKADEMIK YAZMA*Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin yazılı ve sözlü çeviri alanında araştırma tasarlayabilmeleri ve yürütebilmeleri için akademik araştırmalar yapmaları ve makale yazım tekniklerini öğrenmeleri üzerinde durulur.


 İMT 205 / DİLBİLİM I*

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dilbilim disiplinin temel unsurları ile insan dilinin evrensel özelliklerinin yanında dilbilimsel analizde kullanılacak temel kuram ve kavramlar çeviri alanına yönelik olarak irdelenir.


 İMT 207 / ÇEVİRİ KURAMI*

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin çeviri çalışmalarının tarihine ve günümüze uzanan süreçte kuramsal bilgilere hâkim olmaları ve bu kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürmeleri sağlanır.


 İMT 209 / EKONOMİ METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ*

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle ekonomi alanına yönelik terimsel bilgiler verilir, İngilizce ve Türkçe dillerinde ekonomi metinleri incelenir; daha sonraki aşamada, seçilen ekonomi metinleri üzerinden çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin ekonomi çevirisi alanındaki becerileri pekiştirilir.


 İMT 251 / SÖZCÜK BİLGİSİ VE TERMİNOLOJİ I**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce ve Türkçe sözcük köken bilgisi; birbirleriyle ilişkili sözcük grupları; sözcük oluşumu; özel isimler, unvanlar, kısaltmalar; üst, orta ve ileri seviye söz dizimi; sözlük çalışmaları; sözcük bilgisine dayalı metinlerin kullanıldığı çeviri uygulamaları üzerinde durulur.


 İMT 253 / SİNEMA VE EDEBİYAT**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle İngiliz Edebiyatındaki klasik eserler ve bu eserlerin film uyarlamaları analiz edilir, sonrasında popüler edebiyat eserleri kategorilere ayrılarak bu eserlerin görsel sanatlarla olan ilişkisi incelenir.


İMT 255 / TÜRK İŞARET DİLİ I**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin, engelsiz dünya ideali üzerinden Türk işaret dilini öğrenmelerini sağlamak ve diller arası çevirmen olmalarının yanı sıra göstergeler arası çevirmenler haline gelmelerine olanak tanımak amacıyla, öncelikle Türk işaret diline ilişkin bilgiler verilir, daha sonraki derslerde ise Türk işaret dilinde kullanılan basit yapılar öğretilir.


 İMT 257 / POPÜLER KÜLTÜR**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle popüler kültürün tanımı yapılır, bu kültür türünün bakış açıları ve işleyiş sistemi açıklanır. Daha sonra popüler kültürden seçilen örnekler incelenir ve popüler kültürün üretim aşamaları ve ürün çeşitliliği irdelenir.


 İMT 259 / TEMEL EDEBİYAT TERİMLERİ VE SÖZ SANATLARI I**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, edebi terimlerin öğrenilmesi ve kullanımlarının incelenmesi; söz sanatlarının öğrenilmesi ve farklı metinlerde kullanımlarının incelenmesi; edebi terimler ve söz sanatlarının metinlerde, ağırlıklı olarak şiir, roman ve tiyatro türlerinde ne şekilde kullanıldıklarının tespit edilip analiz edilmesi üzerinde durulur.


İMT 261 / YABANCI DİL III (RUSÇA)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Rus dilini doğru ve akıcı olarak kullanmalarını ve orta/ileri düzeyde Rusça terminolojisine hâkim olmalarını sağlamak amacıyla, Kiplerle tanışma; sıfat ve zarf fiillerini kullanma; yer ve amaç edatlarının öğrenilmesi; bağlaçların kullanılması; Rus kültürüyle tanışlık ve Rusya hakkında bilgilerin verilmesi üzerinde durulur.


 İMT 263 / YABANCI DİL III (ÇİNCE)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta düzeyde Çince metinleri okuyup anlamasına ve başlangıç düzeyinde metinler yazabilmelerine yönelik olarak, Avrupa Birliği (AB) dil politikaları kriterleri Dinleme- Okuma- Karşılıklı Konuşma (Dialog) – Sözlü Anlatım (Monolog) – Yazılı Anlatım? olmak üzere beş ana grupta sınıflandırılan temel dil becerilerini Çince B1 düzeyinde kazanmak üzerine çalışmalar yapılır.


İMT 265 / YABANCI DİL III (FRANSIZCA)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, temel düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmaları ve gündelik ya da akademik hayatta bu bilgileri kullanmaları amacıyla, öğrenciler hayatlarına dair bilgi verirler, zevklerine yönelik paylaşımlarda bulunurlar.


İMT 267 / YABANCI DİL III (ALMANCA)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/3

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almancayı ayrıntılarıyla öğretmek ve kendilerini Almanca olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır.


ATİ 102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ***

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilir ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenir.


İMT 202 / YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ II (TR-İNG)*

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 4/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin Türkçeden İngilizceye yazılı metinleri hızla algılama ve hedef dile sözlü bir şekilde çeviri yapma becerilerini geliştirerek sözlü çeviri uygulamalarına giriş yapmaları sağlanır.


İMT 204 / EDEBİ METİNLER ÇEVİRİSİ*

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin farklı edebi metin türlerini tanıyarak, ilgili metin türlerini bütünüyle özümseyip erek dile çeviri yapabilmeleri sağlanır. Bununla birlikte öğrencilerin edebi çeviri becerilerini geliştirmeleri ve edebi çevirilerini okur, eleştirmen ve editör bakış açılarıyla değerlendirebilmeleri yönünde çalışmalar yapılır.


İMT 206 / TEKNİK METİNLERİN ÇEVİRİSİ*

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle teknik metinlere yönelik terimsel bilgiler verilir, İngilizce ve Türkçe dillerinde teknik metinler incelenir; daha sonraki aşamada, seçilen teknik metinler üzerinden çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin teknik metin çevirisi alanındaki becerileri pekiştirilir.


İMT 208 / DİLBİLİM II*

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dilbilim disiplininin temel unsurları ile insan dilinin evrensel özelliklerinin yanında dilbilimsel analizde kullanılacak temel kuram ve kavramların çeviri alanına yönelik irdelenmesi üzerinde durulur.


İMT 210 / ÇEVİRMENLER İÇİN TEKNOLOJİ*

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere çeviri teknolojilerinin teknik yönleri öğretilir, örnek programlar üzerinden çeviriler yaptırılır, donanım çevirileri üzerinden düzeltme ve son kontrol çalışmaları yürütülür.


İMT 252 / TÜRK İŞARET DİLİ II**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle Türk İşaret Dili I dersindeki yapılar tekrar edilir. Daha sonra ileri düzey yeni yapılar öğretilir ve öğrencilere dil kullanma faaliyetleri yaptırılır.


İMT 254 / SÖZCÜK BİLGİSİ VE TERMİNOLOJİ II**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce ve Türkçe sözcük köken bilgisi; birbirleriyle ilişkili sözcük grupları; sözcük oluşumu; özel isimler, unvanlar, kısaltmalar; üst, orta ve ileri seviye söz dizimi; sözlük çalışmaları; sözcük bilgisine dayalı metinlerin kullanıldığı çeviri uygulamaları üzerinde durulur.


İMT 256 / MEDYA ÇALIŞMALARI**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle kitle iletişim araçlarının gelişimsel süreci incelenir, daha sonra yirminci yüzyıldan günümüze medya yaklaşımları analiz edilir.


 İMT 258 / TEMEL EDEBİYAT TERİMLERİ VE SÖZ SANATLARI II**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, edebi terimlerin öğrenilmesi ve kullanımlarının incelenmesi; söz sanatlarının öğrenilmesi ve farklı metinlerde kullanımlarının incelenmesi; edebi terimler ve söz sanatlarının metinlerde, ağırlıklı olarak şiir, roman ve tiyatro türlerinde ne şekilde kullanıldıklarının tespit edilip analiz edilmesi üzerinde durulur.


İMT 260 / YABANCI DİL IV (RUSÇA)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ekonominin farklı sektörlerinde kullanılan meslek Rusçasını dinleyebilme, okuyabilme ve yazabilme çalışmaları ve sistematik uygulamalar üzerinde çalışılır.


İMT 262 / YABANCI DİL IV (ÇİNCE)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Çince okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla, Çince gramer yapısı, konuşma, okuduğunu anlama üzerinde çalışmalar yapılır.


 İMT 264 / YABANCI DİL IV (FRANSIZCA)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, farklı nitelikteki metinlerin ilgili dilde öğrenci tarafından sunulması ve konu üzerinde tartışmalar ile dilin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılır.


İMT 266 / YABANCI DİL IV (ALMANCA)**

Sınıf / Yarıyıl: 2/4

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kendini ifade etme, fikir belirtme ve fikir hakkında münazara etme, yaşadığı yer hakkında bilgi verme, adres tarifi, festival gibi aktiviteler hakkında çalışmalar yapılır.


 İMT 301 / HUKUK METİNLERİ ÇEVİRİSİ*

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle hukuk alanına yönelik terimsel bilgiler verilir, İngilizce ve Türkçe dillerinde hukuki metinler incelenir; daha sonraki aşamada, seçilen hukuk metinleri üzerinden çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin hukuk çevirisi alanındaki becerileri pekiştirilir.


 İMT 303 / NOT TUTMA BECERİSİ VE ARDIL ÇEVİRİ I*

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 4/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle ardıl çevirinin niteliği hakkında bilgi verilir, öğrencilere not tutma teknikleri öğretilir. Ana dil çalışmaları yoluyla not tutma becerileri geliştirilir, daha sonra İngilizceden Türkçeye sözlü ardıl çeviri alıştırmaları yaptırılarak ardıl çeviri yetileri pekiştirilir.


İMT 305 / ÇEVİRİDE DÜZELTME VE SON OKUMA*

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere metin türleri ve çevirideki beklentiler üzerine gerekli bilgiler verilir, çeviride kontrol gerektiren konular açıklanır ve örnek çeviri metinleri üzerinden gerekli inceleme ve düzeltme alıştırmaları yapılır.


İMT 307 / ÇEVİRİDE GÜNCEL KONULAR*

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere farklı alanlardan seçilmiş makaleler ve yazılar verilir, gündemde olan güncel konular üzerinden tartışmalar yapılır, öğrenciler arasında sürekli bir bilgi alışverişi sağlanır.


İMT 309 / ÇEVİRİ VE ANLATIBİLİM*

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, anlatı kavramının tanımı, farklı metin çeşitlerinde anlatı öğeleri,
anlatıdaki olanak ve sınırlıklar, anlatıda zaman, mekân, karakter ve anlatıcı unsurları üzerinde durulur.


 İMT 351 / ÇEVİRİ TARİHİ**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, antik dönemden günümüze yazılı ve sözlü çevirinin tarihi; Roma dönemi, İncil çevirileri, Rönesans dönemi, 17.yüzyıl çevirileri ve sonrasında çevirinin tarihi gelişimi; çevirinin, tarihin şekillenmesinde oynadığı rol üzerinde durulur.


İMT 353 / POPÜLER YAZIN ÇEVİRİSİ**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle popüler yazına ve popüler yazın çevirisi üzerine genel bilgiler verilir. Daha sonra popüler yazın çevirilerinde kullanılan teknikler açıklanır ve örnek metinler üzerinden popüler yazın çevirisi becerileri geliştirilir.


İMT 355 / YERELLEŞTİRME**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle yerelleştirmenin niteliği tanıtılır, öğrencilerin sistemlere aşina olması sağlanır. Daha sonra yerelleştirmenin çeviriyle ilişkisi gösterilerek, yerelleştirmede kullanılan çeviri araçları incelenir. Öğrencilerin bilgileri, uygulamalı eğitimler sayesinde pekiştirilir.


İMT 357 / İNGİLİZCE YAZIN SEÇKİSİ**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dünya edebiyatının farklı türleri; şiir, tiyatro, kısa öykü ve roman örnekleri; farklı edebiyatlardan seçme metinlerin incelenmesi ve tahlil edilmesi üzerinde durulur.


 İMT 359 / TEKSTİL VE KOZMETİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle tekstil ve kozmetik ürünleri üzerine yazılan teknik metinlerin diline yönelik bilgiler verilir ve dil kullanımındaki farklılıklar gösterilir. Daha sonra örnek metinler üzerinden öğrencilerin teknik çeviri becerilerini geliştirmeleri sağlanır.


İMT 361 / İLERİ DİLBİLİM I**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 2/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dilbilim disiplinin temel unsurları ile insan dilinin evrensel özelliklerinin yanında dilbilimsel analizde kullanılacak temel kuram ve kavramların çeviri alanına yönelik irdelenmesi üzerinde durulur.


İMT 363 / TİYATRO VE ÇEVİRİ**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, tiyatro ve çeviri arasındaki ilişkiyi kavrama; tiyatro çevirisi ve pratiği ile ilgili örnekler gösterme; tiyatro eserlerini hem İngilizce-Türkçe hem de Türkçe-İngilizce olarak çevirme; İngilizceye ya da Türkçeye çevrilmiş tiyatro eserlerini eleştirel bağlamda ele alıp inceleme üzerinde durulur.


 İMT 365 / İKİNCİ DİL EDİNİMİ VE ÇEVİRİSİ**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ikinci dil edinimi teori ve süreçlerine dair temel bilgiler; öğrenme ve edinme tanımları ve arasındaki farklılıklar; çeviri sürecinde yaşanabilecek diller arası ilişkilerden kaynaklı hatalar üzerinde durulur.


İMT 367 / YABANCI DİL V (RUSÇA)**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dört ana beceri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) hedef dil ve kültürle ilgili aktif öğrenmeyi sağlayabilme üzerinde durulur.


İMT 369 / YABANCI DİL V (ÇİNCE)**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Çince dilinin temel yapılarını öğrenme ve günlük dilde bu yapıları kullanabilme üzerinde çalışmalar yapılır.


 İMT 371 / YABANCI DİL V (FRANSIZCA)**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere Avrupa Dil Referans Çerçevesi kapsamında A1/2 düzeyinde Fransızca dil bilgisi ve becerileri kazandırmak amacıyla, Dört ana beceri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) üzerine çalışmalar yapılır.


İMT 373 / YABANCI DİL V (ALMANCA)**

Sınıf / Yarıyıl: 3/5

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen sözcükleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amacıyla, kendini veya bir başkasını tanıtma ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine ve aynı türden sorulara yanıt verebilme üzerine çalışmalar yapılır.


İMT302 / Tıbbi Metinler Çevirisi*        

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle tıp alanına yönelik kuramsal ve terimsel bilgiler verilir, İngilizce ve Türkçe dillerinde tıp metinleri incelenir. Daha sonraki aşamada, seçilen tıbbi metinler üzerinden çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin tıp çevirisi alanındaki becerileri pekiştirilir.


İMT304 / Ardıl Çeviri II*   

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/6
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere not tutma teknikleri hatırlatılır, daha sonraki aşamada, seçilen sözlü metinler üzerinden Türkçeden İngilizceye ardıl çeviri alıştırmaları yaptırılır.


İMT306 / Çeviri Eleştirisi* 

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle çeviri eleştirisine yönelik kuramsal bilgiler verilir, öğrencilerin çeviri eleştirisindeki akademik altyapısı zenginleştirilir. Daha sonra seçilen örnek metinler üzerinden çeviri eleştirisi uygulamaları yapılarak çeviri eleştirisinin boyutları ve amacı gösterilir.


İMT308 / Eş Zamanlı Çeviriye Giriş*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere hafıza geliştirme egzersizleri yaptırılır, bu teknikleri kısa sözlü metinlerde kullanmaları sağlanır. Ayrıca eş zamanlı çeviri laboratuvarının işleyişi, ekipmanların kullanım şekilleri ve eş zamanlı çevirinin temel teknikleri öğretilir.


İMT310 / Söylem Analizi*

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere söylem analizinin temel kavramları öğretilir, söylem çözümlemelerinde uygulanan kuramlara yönelik kapsamlı bilgi verilir ve edindikleri kuramsal bilgileri çeviri alıştırmalarında kullanmaları istenir.


İMT350 / Spor Çevirmenliği**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, spor dallarında kullanılan terminolojiye ve dil yapılarına yönelik bilgi verilir. Daha sonra farklı spor dalları üzerine hazırlanan metinlerle çeviri uygulaması yaptırılarak öğrencilerin kuramsal bilgileri uygulamalı platformda geliştirilmesi sağlanır.


İMT352 / Görsel Basın ve Film Çevirisi**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, görsel-işitsel medyaya yönelik temel kavramlar ve uygulamalara ilişkin bilgi verilir. Daha sonra film çevirisi teknikleri, dublaj teknikleri ve altyazı teknikleri gösterilerek öğrencilerin görsel-işitsel medya çevirisindeki teknik konuları algılaması sağlanır.


İMT354 / Kültürel Antropoloji**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle antropoloji biliminin tanımı, alt dalları, disiplinleri öğretilir. Daha sonra antropolojinin kültürel boyutları incelenerek, kültür insan ilişkisi ve toplumsal cinsiyet gibi olgular bilimsel perspektiflerle değerlendirilerek öğrencilerin ilgili hususlar hakkında bilgi edinmesi sağlanır.


İMT356 / Çocuk Edebiyatı Çevirisi**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, çocuk edebiyatı çevirisinin tarihsel süreci, uygulanışı, çeviri süreçleri; çocuk edebiyatı çevirisine kuramsal yaklaşımlar; bu alanda yapılan çevirilerde karşılaşılabilecek sorunlar; çocuk edebiyatı çevirisinin dil ve metin türleri açısından incelenmesi; çizgi film, çocuk şarkıları, çocuklara hitap eden reklamlar gibi alanlarda yapılan çeviriler çalışılır. Öğrencilerin bu konularla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.


İMT358 / İletişim Sosyolojisi**  

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, iletişim ve sosyoloji arasındaki ilişki irdelenir, kitle iletişim araçlarının doğurduğu sosyolojik etkiler incelenir. Bunun yanında iletişim ve sosyolojiyi tek perspektiften değerlendirerek çeviri sürecindeki kilit nokta olan iletişim olgusunun farklı boyutlarını anlamlandırmalarına olanak sağlanır.


İMT360 / İleri Dilbilim II**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında,  dilbilimsel analizde kullanılacak temel kuram ve kavramlara ek olarak İngiliz dilbili özelindeki konuların çeviri alanına yönelik irdeleme becerisi kazandırılır.


İMT362 / Şiir ve Çeviri**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, şiir ve çeviri arasındaki ilişkiyi kavrama; şiir çevirisi ve pratiği ile ilgili örnekler gösterme; şiirleri hem İngilizce-Türkçe hem de Türkçe-İngilizce olarak çevirme; İngilizce’ye ya da Türkçe’ye çevrilmiş şiirleri eleştirel bağlamda ele alıp inceleme gibi süreçler yoluyla etkili şiir çevirisi yapabilme becerisi kazandırılır.


İMT364 / Yabancı Dil VI (Rusça)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Rusça I dersinin devamı olarak Rusça gramer bilgilerini öğretmeye devam ederek, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma becerilerini geliştirmeleri sağlanır.


İMT366 / Yabancı Dil VI (Çince)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Çince dil yetilerini geliştirmeleri, dil yapılarını öğrenmeleri, dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanır.


İMT368 / Yabancı Dil VI (Fransızca)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Avrupa Dil Referans Çerçevesi kapsamında B1/1 düzeyinde Fransızca dil bilgisi ve becerileri kazanmaları sağlanır.


İMT370 / Yabancı Dil VI (Almanca)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/6
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında,  öğrencilerin Almanca dil yetilerini geliştirmeleri, dil yapılarını öğrenmeleri, dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenmeleri sağlanır.


İMT401 / AB Metinleri Çevirisi*           

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Avrupa Birliği kapsamındaki kurum/kuruluşlar ve birliğin işleyişi hakkında bilgi verilir, AB metinlerinin kendine özgü dil yapıları üzerine tartışılır. Daha sonraki aşamada, seçilen AB metinleri üzerinden çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin AB çevirisi alanındaki becerileri pekiştirilir.


İMT403 / Çeviri Mevzuatı ve Etiği* 

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 3/6
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere çevirmenlik mesleğinin boyutları ve içeriği hakkında bilgi verilir, çevirmenlik üzerine geliştirilen mevcut düzenlemeler ve mevzuatlar tartışılır, çevirmenliğin mesleki gelişimi incelenir. Çeviri etiği üzerinde tartışmalar yürütülerek etik değerlerin çevirideki önemi gösterilir.


İMT405 / Türkçe Diksiyon*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere Türkçe dilinin söyleyiş özelliklerini kazandırmak ve dili düzgün bir şekilde kullanmaları sağlanır. Öğrencilere Türkçe sözcükleri doğru telaffuz etme becerisi kazandırarak, etkili konuşma sanatının özelliklerini kavramalarını da sağlanır.


İMT407 / Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi*  

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin sosyal bilimlerin tarih, sosyoloji, psikoloji vb. çeşitli alanlarında metinleri tanımaları ve bu metinleri İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce olarak metin türüne ve ilgili terminolojiye uygun olarak çevirebilir hale gelmeleri sağlanır.


İMT409 / Yaz Stajı*          

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu staj programı kapsamında, öğrencilerin okulda edindikleri kuramsal bilgileri sahadaki uygulama alanına geçirmelerini sağlamak ve ilgili alanlarda beceri kazanmaları sağlanır.


İMT411 / Seminer*

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin çeviri kuramları ve araştırma teknikleri dersinde edindikleri alanyazın tarama, veri toplama, verileri analiz etme, raporlama gibi becerileri kullanarak yazılı seminer metni hazırlama ve sözlü sunum yapabilmelerini sağlanır.


İMT451 / Eş Zamanlı Çeviri I**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle Eş Zamanlı Çeviriye Giriş dersinde öğretilen hafıza teknikleri, dinlediğini anlama yöntemleri hatırlatılır. Laboratuvar ortamında eş zamanlı çeviri ekipmanlarının kullanımı konusunda öğrencilerin pratiklik kazanması sağlanır. Daha sonra öğretim üyesi tarafından seçilen metinler üzerinden çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin eşzamanlı çeviride yetkinliklerinin arttırılması sağlanır.


İMT453 / Avrupa Araştırmaları ve Topluluk Hukuku**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında,  öncelikle Avrupa Birliğinin tarihçesinden, kuruluş amacından ve kurucu anlaşmalardan bahsedilir. Daha sonra AB kurumları yakından incelenir ve Türkiye-AB ilişkileri irdelenerek öğrencilerin konuyla ilgili bilgi kazanmaları sağlanır.


İMT455 / Kadın Araştırmaları ve Çeviri**      

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle toplumsal cinsiyet kavramı incelenir, bu konuda yazılan akademik makaleler üzerinden bilgi aktarımı yapılır. Feminizm kavramının niteliğini öğrenerek çeviri çalışmaları üzerindeki etkilerine yönelik bilgiler verilir ve örnek metinler üzerinden feminist çeviri uygulamaları incelenerek öğrencilerin konuyla ilgili bilgi kazanmaları sağlanır.


İMT457 / Turizm Çevirisi**         

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle Türkiye’nin turizm kaynakları ve yapısı incelenir, ülkenin turizm bağlamındaki konumu tartışılır. Turizm konusunda diğer milletlerin talepleri ve ülkeler arası ilişkiler irdelenir. Uygulama aşamasında, turizmle alakalı farklı metin türleri üzerinden çeviri alıştırmaları yapılarak öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.


İMT459 / Konferans Çevirmenliğinde Özel Konular**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, konferans çevirmenliğinde karşılaşılan sorunlar ve güçlükler hakkında bilgi verilir. Konferans çevirmenliğine konu olan temel meseleler tartışılır, örnek metinler üzerinden öğrencilerin mevcut bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanır.


İMT461 / Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları** 

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle İngiliz kültürünün tarihsel gelişimi ve bu kültür sınırları içerisinde edebiyat ve sinemanın toplumsal etkileri incelenir. Daha sonra Amerikan kültürü için tarihsel, edebi gelişim ve görsel sanat etkisi irdelenerek Türk kültürüyle İngiliz ve Amerikan kültürü arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi sağlanır.


İMT463 / Dil Felsefesi**   

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dilin mantıksal yapısı ve anlam kuramı üzerine olan yazılar incelenerek Frege’nin, Russel’in ve Kripke’nin felsefi dil analizlerinin kavranması sağlanır.


İMT465 / Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler I**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, medeniyetlere ve kültürlere ilişkin klasik eserler incelenir, okumalar yapılır ve eserlerin içerikleri ile amaçları tartışılarak öğrencilerin medeniyetlere ve kültürlere ilişkin bilgi edinmesi sağlanır.


İMT467         Yabancı Dil VII (Rusça)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Rusça dilbilgisi ilerletilmesi yolunda daha karmaşık yapıların öğrenilmesi ve konuşma becerisini geliştirmeleri sağlanır.


İMT469 / Yabancı Dil VII (Çince)**       

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında,  öğrencilerin Çince yazım ve dilbilgisi ilerletilmesi yolunda daha karmaşık yapıların öğrenilmesi ve sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri sağlanır.


İMT471 / Yabancı Dil VII (Fransızca)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin karmaşık cümlelerden de oluşan değişik içerikli metinleri Türkçe ‘ye çevirmelerini sağlayarak başarılı bir çeviri için çeviri stratejilerini öğrenmelerini sağlanır.


İMT473 / Yabancı Dil VII (Almanca)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/7
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerileri geliştirilerek Almanca’daki sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.


İMT402 / Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çevirisi*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin uluslararası iletişim platformlarını tanımaları, uluslararası ilişkiler bağlamında çeviri uygulamalarının inceliklerini öğrenmeleri ve diplomasi dilinin kilit noktalarını göstererek etkin çeviri uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.


İMT404 / Bitirme Projesi*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/6
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin çeviri projesi hazırlamaya yönelik kuramsal bilgilerini arttırarak alıntılama ve proje hazırlık safhaları gösterildikten sonra danışman hocalarının yönlendirmeleri doğrultusunda bitirme projesi hazırlamaları sağlanır


İMT406 / Toplum ve Afet Çevirmenliği*

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle toplum çevirmenliğine ve bu mesleğin işleyiş sistemine yönelik bilgiler verilir. Daha sonra farklı çalışma sahalarında toplum çevirmenliğinin incelikleri öğretilir. Kamu hizmetlerinde sözlü çevirinin önemi örnekler üzerinden gösterilerek öğrencilerin konu hakkında bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.


İMT408 / Yayıncılık ve Düzelti* İMT450 / Eş Zamanlı Çeviri I**   

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle yayıncılık ve editörlük mesleklerine yönelik kapsamlı bilgi verilir, öğrencilerin bu meslekleri yakından tanımaları ve meslek gerekliliklerini öğrenmeleri sağlanır. Daha sonra belirli örnek metinler üzerinden yayıncılık ve editörlük sürecinin nasıl ilerlediği anlatılır. Böylelikle bölüm öğrencileri, yayın evlerinin ve eser editörlüğünün işleyiş biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması sağlanır.


İMT450 / Eş Zamanlı Çeviri II**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde sözlü çeviri derslerini alan öğrencilerin, sözlü çeviri becerilerini konferans çevirisi ortamlarına aktarmalarını sağlayarak ve sözlü çevirmenlik alanındaki becerilerine katkı sağlanır.


İMT452 / Noter Çevirmenliği**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinin, noter hizmetlerinde kaleme alınan metinlerin diline hakim olmaları ve bu tür metinleri hedef dile sağlıklı bir şekilde çevirmeleri sağlanır.


İMT454 /Basın Dili**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle yazılı ve görsel-işitsel basın hakkında bilgi verilir. Daha sonra bu platformlarda kullanılan dilin yapıları irdelenerek örnek metinler üzerinden analizler yapılır. Böylece öğrencilerin görsel işitsel medya araçlarında kullanılan dil yapılarını, üslubu ve ifade biçimlerini öğrenmelerini ve bilgilerini çeviri sürecine aktarabilmelerini sağlanır.


İMT456 / Türkiye’de Toplumsal Kurumlar**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, yurt içindeki ve yurt dışındaki toplumsal kurumlara ilişkin bilgiler aktarılır ve kurumların kuruluş ve işlevine uygun olarak çevirinin kültürel ve politik gündem konusunda bilgi edinmeleri sağlanır.


İMT458 / Uygarlık Tarihi**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, insanlığın doğuşundan itibaren ortaya çıkan uygarlıklar, tarihi gelişimleri ile sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri; bu uygarlıkların dünyadaki toplumların gelişimine olan etkileri hakkında bilgi edinmeleri sağlanır.


İMT460 / Patent Çeviri**  

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle patent metinlerinin diline yönelik bilgiler verilir ve dil kullanımındaki farklılıklar gösterilir. Daha sonra örnek metinler üzerinden öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirmeleri sağlanır.


İMT462 / Edebiyat Sosyolojisi**          

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, edebiyat ve sosyoloji arasındaki ilişki irdelenir, edebiyatın sosyolojik gelişimi incelenir. Bunun yanında edebiyat ve sosyolojiyi tek perspektiften değerlendirerek  öğrencilerin çeviri sürecinde edebi üretim olgusunun farklı boyutlarını anlamlandırmalarına olanak sağlanır.


İMT464 / Mizah Çevirisi** Sınıf/Yarıyıl: 4/8

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öncelikle mizah diline yönelik bilgiler verilir ve dil kullanımındaki farklılıklar gösterilir. Daha sonra örnek metinler üzerinden öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirmeleri sağlanır.


İMT466 / Yabancı Dil VIII (Rusça)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Rusça III dersin devamı olarak Rusça gramer bilgilerini öğretmeye devam ederek, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.


İMT468 / Yabancı Dil VIII (Çince)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kendini ifade etme ve karşılıklı etkileşime yoğunlaşılmaktadır. Bu amaca spontane diyaloglar, sınıfta yapılacak sunumlar, gerçek hayatta karşılaşılan durumların çeşitli rolleri de içerecek şekilde simülasyonu vasıtasıyla ulaşılmaya çalışılarak öğrencilerin kendilerini farklı ortamlarda sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi sağlanır.


İMT470 / Yabancı Dil VIII (Fransızca)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, birinci dönemin devamı niteliğinde öğrencilerin güncel dergilerden metinler ile roman, deneme, yazınsal kuram ve şiir türünde örnek metinleri çevirebilmeleri sağlanır.


İMT472 / Yabancı Dil VIII (Almanca)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/8
Kredi/AKTS: 2/4
Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencileri iletişimsel görevler verilerek Almanca’da etkili iletişim kurabilmelerinin yanında çeviri yapabilmeleri sağlanır.


 

*             Zorunlu dersler

**            Seçmeli dersler

***          Ortak dersler